BARTIN İLİ SANAYİSİNİN GZFTSWOT ANALİZİ

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME VE PLANLAMA KURULU

TEMMUZ 2021

BARTIN İLİ SANAYİSİNE AİT GZFT(SWOT) ANALİZİ

BARTIN İLİ SANAYİSİ GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR VE TEHDİTLER ANALİZİ (GZFT)

GİRİŞ

Küreselleşme ile hızlı bir artışa geçen ve her gün yenilenen teknolojik ilerlemeler ve gelişmeler, sanayinin rekabet gücünün korunmasında ve uluslararası pazarlarda ülkemiz sanayisinin payının artırılmasında uluslararası gelişmelerin takip edilmesini ve bunlara uyum sağlanmasını zaruri hale getirmektedir.  
Bu noktada, İşletmelerin kurumsallaşması, dijital dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi, üretim ve personel alt yapılarının geliştirilmesi, yenilikçi ve rekabetçi ürünler üretilmesi ve uluslararası pazarlara açılma gibi konular işletmelerin rekabet gücünün artırılması için gerçekleştirilecek en önemli hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bölgesel kalkınmanın sağlanması ve işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması noktasında, Kamu Kurum kuruluşları, Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize ve küçük sanayi bölgeleri yönetimleri önemli aktörler arasında yer almaktadır.  Bu nedenle bu kurum ve kuruluşlar KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmak amacıyla gerçekleştirecekleri adımlarda KOBİ’lere destek sağlama, Rehberlik etme, ilin ve/veya bölgenin genel durumu hakkında bilgiler sunma gibi faaliyetlerde bulunması gerekmektedir. 

Güçlü Yönler

Zayıf yönler

 1. Ankara ve İstanbul gibi büyük pazarlara yakınlık
   
 2. Bartın Limanına ve Gümrük Kapısına Sahip Olunması
   
 3. Yenilenen ve ulusal ve uluslararası önemli bir konuma sahip Saltukova havalimanına yakın olunması
   
 4. Güçlü mühendislik ve Yüksek okul bölümleri ve laboratuvar alt yapısı ile Bartın Üniversitesinin varlığı ve Üniversitesinin Akıllı lojistik ve bütünleşik bölge uygulamaları alanında ihtisaslaşması
   
 5. Yatırımlara yönelik hizmet ve destek sunan Kurumlar Arasında etkin İşbirliğinin varlığı (Kamu-Sanayi ve Üniversite İşbirliği)
   
 6. İlde üç adet TÜRKPATENT Bilgi ve Dokümantasyon Biriminin varlığı
   
 7. Sanayi hammaddesi olarak da kullanılabilecek zengin orman varlıklarının olması
   
 8. Organize Sanayi Bölgesinin Varlığı ve Bartın OSB içerisinde gerçekleştirilecek yatırımların 5. Bölge desteklerinden yararlanması
   
 9. Demir Çelik hammadde ve yarı mamul üreticileri olan Ereğli ve Kardemir Karabük Demir Çelik fabrikalarına yakınlık
   
 10. Sanayi yatırımları için gerekli olan Elektrik, Su, Doğalgaz, Atık su Arıtma ana hat altyapılarının güçlü olması
   
 11. Ahşap Yat ve Tekne İmalatı ve Ayakkabı ve Saya ve tekstil Sektörleri gibi ilde yerleşmiş bir üretim kültürüne sahip olunan kümelenmeye potansiyeli olan ve yeni girişimlere müsait sektörlerin varlığı
 1. Nitelikli eleman ve ara eleman sayısının yetersizliği
   
 2. Hammadde ve ara ürün konusunda dışarıya bağımlı olması
   
 3. İlin % 59’unun ormanla kaplı olmasına rağmen hammadde tedarikine yönelik etkili orman yönetimi yapılmaması
   
 4. Mevcut durumda yeterli sayıda küçük sanayi sitesinin bulunmaması
   
 5. Organize sanayi Bölgesi ve Atılım Sanayi Sitesi dışındaki yerlerde Elektrik alt yapısında yaşanan sorunlar
   
 6. Sosyal ve fiziksel imkanların kısıtlı olması (AVM, Okul, Hastane)
   
 7. Girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin yeterince gelişmemiş olması
   
 8. Sanayi yatırımlarına uygun olarak kullanılabilecek yerlerin kısıtlı olması
   
 9. Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kuluçka Merkezinin bulunmaması
   
 10. Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin bulunmaması
   
 11. Ar -ge Faaliyetlerinin yetersiz olması ve Patent, Teknolojik Ürün Belgesi, Faydalı Model, Marka Tescil Başvuru sayılarının azlığı
   
 12. İşletme üretim teknolojilerin eski olması
   
 13. İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeylerinin Düşüklüğü ve İşletme sahiplerinin eğitim düzeylerinin düşük olması
   
 14. İlde konteyner ve ro-ro limanının olmaması demiryolu ulaşımının olmaması

Fırsatlar

Tehditler

 

 1. Ülkemizin En Büyük Projelerinden Biri Olan Filyos Vadisi Projesine yakınlık
   
 2. OSB genişleme alanının hayata geçirilmesi
   
 3. Yeni keşfedilen enerji kaynakları havzalarına yakın olunması ve BOTAŞ’ın Filyos Vadisinde planladığı yatırımlar
   
 4. Karasu-Akçakoca-Ereğli Limanı-Çaycuma-Bartın Limanı Demiryolu ile Bartın OSB Bağlantısının yapılıp devreye alınacak olması
   
 5. Zengin yeraltı kaynaklarının varlığı (Linyit, Silisyum, doğalgaz, petrol, uranyum ve toryum)
   
 6. Üzerinde taşımacılık yapılabilen ilk ve tek akarsu olan Bartın ırmağına sahip olması
   
 7. Lise ve Üzeri Eğitim Düzeyine Sahip Nüfusun Toplam Nüfus İçerisindeki Payının Artması
   
 8. İSO 500 Sıralamasına Giren Firmalardan Bartın'da Üretimde Bulunanların Olması
   
 9. Tersine Göç Hareketleri Yönünde Eğilimin Artması
   
 10. Bölgedeki Bölgesel Gelişim Planlamalarının başlatılması (BAKAP)
   
 11. Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının Nicelik ve Nitelik Olarak Artması
   
 12. Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Bartın Eğitim, Test ve İnovasyon Merkezi
   
 13. Bartın Üniversitesinin bölüm sayısı ve öğrenci sayısının artması,
   
 14.  Bartın Üniversitesinin başarılarının şehrin tanınırlığına katkı sağlaması
 1. Büyük şehirlerdeki kayıt dışı istihdamın emek yoğun sektörlerde rekabeti olumsuz etkilemesi
   
 2. Nitelikli işgücü için cazip bir bölge haline gelinememesi
   
 3. Eğitim Düzeyi Yüksek Nüfusun Göç eğiliminin fazla Olması
   
 4. İşletmelerin Ortak İş Yapma Kültürüne Karşı geliştirdikleri Tutum ve Eğilimleri
   
 5. Çalışabilir nüfusun azlığı nedeni ile yeni yapılacak yatırımlara personel bulma zorluğu
   
 6. İlde Hayvancılıkla uğraşan kişi sayısının hızla azalması nedeniyle süt ve süt ürünleri İmalatında hammaddenin azalması
   
 7. Hızlı artacak yatırım talebini karşılayabilecek, üretim yeri, alt yapı ve personel yetersizliği
   
 8. İşletmelerin gelişen teknolojik yeniliklere (Endüstri 4.0) ayak uyduramaması

 

 

22 Aralık 2020 tarihinde Bartın İnovasyon ve Test Merkezinde Vali Yrd. Sn. Abdullah AKDAŞ’ın Başkanlığında yapılan KÜSİ toplantısında Bakanlığımızın gönderdiği Pandemi konulu gündem maddesi 1 Numaralı kararı gereği İlimiz sanayisine ait güncel GZFT analizi hazırlanması için Bartın Üniversitesi, KOSGEB Bartın Müdürlüğü, Bartın OSB Müdürlüğü ve Bartın TSO’ nun bulunduğu bir çalışma gurubu oluşturulmuştur. Çalışma gurubu tarafından Bartın İline ait stratejik dokümanlar, planlar ve programlar incelenmiş, sektör temsilcileri ve işletmelerle görüşmeler yapılmış, ilgili kurum (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, BAKKA, YDO) ve kuruluşların görüş ve önerileri alınmış ve Bartın İli Sanayisi GZFT Analizi aşağıda sunulmuştur. SONUÇ OLARAK; İlimizin sanayisinin gelişmek için büyük bir potansiyele sahip olduğu GZFT analizden açıkça görülmektedir. İlimiz sanayisinin en büyük dezavantajının lojistiğe dayalı sorunlarının olmasıdır.  İlimize gelen yatırımcılara yönelik hazır yatırım yerlerinin olmaması ilimizin bir diğer temel sorunlarındandır. Ancak Bartın Üniversitesinin akıllı lojistik ile ilgili olarak ihtisaslaşması ve İlimizin yatırım yeri sorunları için tarafımızdan üst makamlara bilgi verilmesi sonucu çalışmalar başlatılmış olup kısa vadede bu sorunun çözüleceğinden eminim.

 

BARTIN İLİ SANAYİSİNİN GZFTSWOT ANALİZİ  DOSYASINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Copyright © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.